Rare Bird

Fashion Icon Iris Apfel Celebrates 96 Years Of Sartorial Self-Expression