Citir Turkish Doner Kebab

499 N.E. Spanish River Blvd. Ste. 5, Boca Raton, Florida 33431

499 N.E. Spanish River Blvd. Ste. 5, Boca Raton, Florida 33431
Lunch and dinner daily.
Mediterranean/Turkish